چشمی درب اتوماتیک

با وجود چشمی درب اتوماتیک هرگاه جلوی درب های اتوماتیک

برحسب تصادف و ناآگاهانه مانعی وجود داشته باشدبه منظور جلوگیری از آسیب

و خسارت احتمالی میبایست مدار کنترل کننده ی درب هابه صورت اتوماتیک از بسته

شدن درب ها جلوگیری کند.این کار توسط چشمی درب اتوماتیک  انجام میگیرد.

این وسیله از یک فرستنده ی نور مادون قرمز و گیرنده ی مادون قرمز

برای تشخیص مانع استفاده میکند.هرگاه مانعی جلوی اتصال نوری فرستنده ی و گیرنده

قرار گیرد قطع ارتباط بین آن دو باعث اتصال کوتاه شدن مدار رله ی داخل چشمی ها

می شود.در این هنگام مدار کنترل فرمان باز شدن درب ها را صادر میکند و درب های

در حال بسته شدن مجدداً باز میشوند

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه